Bűnös áldozatok

Módszertani Kiadvány

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével zajlik jelenleg is a Bűnös áldozatok című pályázat, melyet a F.E.CS.K.E segítségével valósítunk meg. Programunk közvetlenül a fiatalkorúak egy sajátos csoportjára, a büntetés-végrehajtási intézetben élő, bűncselekményt elkövetett fiatalokra, illetve a velük foglalkozó nevelőkre, felügyelőkre vonatkozik, valamint az önismereti és egészségnap kapcsán közvetve zárt, félig zárt intézetben élő fiatalkorúakra. Kiindulva abból a tapasztalatból, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők jelentős százaléka érintett a kábítószer-fogyasztásban, illetve az ismertté vált „visszaélés kábítószerrel” bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak aránya is növekedést mutat (v. ö. 2001-ben 705 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el fiatalkorúak, míg 2005-ben ennek száma 1206-ra növekedett), illetve egy bv-intézetekben végzett felmérés szerint (lásd Paksi Borbála és munkatársainak kutatásait, Fliegauf Gergely munkái) az elítéltek körében a bekerülés előtt magasabb a kábítószer-fogyasztás mint a normál populációban, elengedhetetlennek tartjuk a velük való fokozott foglalkozást. Programunk két részből áll: egyrészt foglalkozunk a drogfogyasztásban érintett fiatalkorúakkal, másrészt pedig a velük foglalkozó nevelő, felügyelő kollégákkal.

 

A program célja

 

A fő célkitűzés a programban résztvevő fiataloknak lehetőséget nyújtani arra, hogy saját magukat, személyiségüket megismerjék, önismeretüket növeljék, az egészséges életmódhoz kapcsolódó kompetenciáikat fejlesszék, és ezáltal a korábbi szocializációjuk során gyakran elhanyagolt egészségnevelés területén hiányosságaikat pótolják olyan szakemberek és leendő – a programban önkéntesként részvevő – szakemberek segítségével, akik egyetemi tanulmányaikat testnevelő, rekreáció, illetve egészségnevelő, pedagógia és pszichológia szakokon végzik.  Programunk kidolgozása során figyelembe vettük a Nemzeti stratégiában megfogalmazott irányelveket, ennek alapján a következő célokat határoztuk meg. A fiatalokra vonatkozó egészségfejlesztési program keretein belül arra törekszünk, hogy:

fejlesszük a fiatalok szociális kompetenciáit, azaz képessé váljanak

à az éntudatosság és másik perspektívájának átvételére, saját érzelmeik felismerésére, szabályozására, mások érzelmeinek felismerésére;

à a pozitív attitűdök és értékek belsővé tételére, a sajátmagukért és másokért való felelősségvállalásra;

à a felelősségteljes döntéshozásra, azaz a problémák, helyzetek helyes azonosítására, a hatékony megoldáshoz szükséges képességek fejlesztését tartjuk szem előtt;

fejlődjön a fiatalok

à kommunikációs kompetenciája, képes legyen mások verbális és nonverbális üzeneteinek helyes értelmezésére; képes legyen a kifejező kommunikáció képességére

à szociális kompetenciái, amelyhez az együttműködés képessége, a kompromisszumkészség, a visszautasítás képessége, valamint a segítségkérés képességei tartoznak.

A kollégák számára kidolgozott szemléletformáló program során alapvetően a kábítószer-fogyasztókkal való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákat fejlesztjük, ennek alapján célunk az, hogy a résztvevők a képzés végén:

à rendelkezzenek alapvető addiktológiai ismeretekkel;

à ismerjék a kábítószer-fogyasztók pszichés jellemzőit, a személyiségük jellemző vonásait;

à ismerkedjenek meg a team-munka alapjaival, módszereivel;

à kapcsolati kultúrájukat fejlesszük olyan helyzetgyakorlatokon keresztül, amelyek a kábítószer-fogyasztó fiatalokkal való munkához kapcsolódik;

à szakmai tudatosságukat fejlesszük a videofelvételek kommunikációs elemzéseivel (empátiás viselkedés, elfogadás, kommunikációs ügyesség, hétköznapi hozott nézetek stb.);

à fejlesszük az elfogadó attitűdjüket, szupervíziós lehetőséget biztosítva számukra;

à a munkahelyi ártalmakból eredő saját függőségek prevenciójára és/vagy kezelésére való fókuszálással mentálhigiénés állapotukat támogatjuk;

à segítjük őket abban, hogy a saját érzéseikre és beállítódásaikra tudjanak reflektálni!

 

A programról készített beszámolónkat itt olvashatják.